Thursday, September 10, 2009

Python wrapper за google translate

Често го користам веб сервисот google translate. Понекогаш се јавува потреба излезните податоци од една таква веб алатка да бидат достапни за користење во некоја апликација/скрипта. Еве еден python wrapper за google translate.

Начин на употреба:

python GTranslate.py збор/реченица код_на_јазик1 код_на_јазик2

каде код_на_јазик1 е краток код на јазикот од кој преведувате, код_на_јазик2 е код на јазикот (листа има внатре во скриптата GTranslate.py) на кој сакате да го преведите зборот или реченицата.

Еве пример на користење како модул, ако скриптата која ја пишувате се наоѓа во ист директориум со GTranslate.py:

from GTranslate import *

g = GTranslate("word", "en", "mk)
print g.get_word()

збор

No comments:

Post a Comment