Thursday, April 8, 2010

Влијание на цената на суровата нафта врз цената на горивата во Македонија


Со Новица на едно сподели знаење сакавме да одредиме како влијае цената на суровата нафта врз одлуките на регулаторната комисија за одредуваање на цената на горивата. Тие податоци требаше да се одредат од даден spreadsheet документ во кој имаше записи за цените на бензините на секои две недели и цената на суровата нафта за секоја недела. Тоа што требаше да се постигне е да се добие график од овие податоци за да може визуелно да се види врската. Ова веројатно може да се реши со excel-fu, но еве какво решение искористивме ние:

Од .xls документот од листот за цената на горивата се добива една датотека во .csv формат, за листот со цени на суровата нафта друг. Со sed/awk се обработуваат во формат како во датотеките кои ги прикачив (се отфрлаат колони, се бришат запирки и се претвора долари/барел во денари/литар, иако тоа не е клучно за да се донесе заклучокот).

За цртање на графикот се користи gnuplot на следниот начин:

set xdata time
set timefmt "%d.%m.%Y"
plot "benzins.dat" using 1:2 title "benzin" smooth bezier, "crude_1.dat" using 1:2 title "crude" smooth bezier

Еве го добиениот резултат:

Документите (.xls и двата .csv) можете да ги преземете овде.